Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 5292

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy grafiki bez oprawy alternatywnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna
 • E-mail: sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl
 • Telefon: 227824643

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie:
ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna

Do budynku prowadzą cztery wejścia.

Główne wejście znajduje się od ul. Szkolnej wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, drugie boczne wejście od ul. Szkolnej wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Trzecie wejście znajduje się na szczycie budynku od strony zachodniej bez podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.                                                                                          

Przed wejściami znajdują się schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami tj. pierwszy ostatni stopień w kolorze żółtym.

Czwarte wejście znajduję się na tyłach szkoły do hali sportowej.

Budynek posiada parter oraz pierwsze i drugie piętro.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter.
Brak windy na pierwsze i drugie piętro.

Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień w kolorze żółtym.

Dla osób poruszających się na wózku dostępne są łazienki przy hali sportowej.

Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Interesanci chcąc załatwić sprawę zgłaszają pracownikowi obsługi przy portierni i są kierowani do odpowiedniego działu.

Przed budynkiem szkolnym brak parkingu.

Parking ogólnodostępny znajduje się naprzeciwko budynku szkolnego po drugiej stronie  ul. Szkolnej na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.