Historia

Liczba odwiedzających: 11547
Historia Szkoły Podstawowej w Jabłonnie sięga lat sześćdziesiątych XIX wieku. Wtedy to wzrost nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie zmusił carat do poczynienia pewnych ustępstw. Najważniejszym z nich było przywrócenie na mocy ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 29 maja 1862 roku polskiego charakteru szkolnictwa i zwiększenia jego dostępności. Na mocy tegoż aktu, w roku 1863 w okolicach obecnej ulicy Miłej została założona szkoła elementarna. Jak większość ówczesnych szkół wiejskich była niewielka, obsługiwana przez jednego nauczyciela. Ukaz o szkołach początkowych z 11 września 1864 roku umożliwił dalsze istnienie szkoły. Mieszkańcy żywo interesowali się pracą szkoły, m.in. w celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania na zebraniu wiejskim w roku 1865 ustalili korzystne warunki zatrudnienia nauczyciela. O pracy szkoły do roku 1918 nie posiadamy dokładniejszych informacji.
Na przełomie lat 1917/1918 nauczyciele z Jabłonny byli współinicjatorami powołania przy szkole ogniska dla pracy kulturalno-oświatowej, którego zadaniem było podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń między nauczycielami. Kierownictwo szkołą objęła wówczas pani Bronisława Bzurowa.
Zmiany w oświacie przyniosło dopiero odzyskanie niepodległości przez Polskę i ustalenie w roku 1922 nowego systemu nauczania. Wtedy to w Jabłonnie istniała już szkoła najwyższej przewidzianej kategorii - 7 -letnia, o pełnym programie nauczania. Zatrudnionych było 8 nauczycieli. Zajęcia szkolne prowadzone były w wynajętych salach prywatnych domów p. Galowej, p. Bieniasa i p. Rynasa. Mimo ciężkiego położenia finansowego (w pierwszym okresie utrzymywana była w znacznej mierze dzięki ofiarności społecznej) i lokalowego, szkoła wyróżniała się wysokim poziomem nauczania, o czym świadczyły pozytywne wyniki egzaminów wstępnych do szkół średnich.
Poprawę sytuacji przyniosło wzniesienie pod koniec lat dwudziestych na działce przy ulicy Szkolnej nowego, jeszcze drewnianego budynku, liczącego 5 sal lekcyjnych i pokój kierownika. Oddano ja do użytku w roku szkolnym 1932/33 i nadano imię Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W roku 1934 szkoła przejęła patronat nad szkołą powszechną na Kresach - w Humiennikach na Wołyniu.
W czasie okupacji przy szkole działało tajne nauczanie. Kierownikiem tajnego nauczania przy szkole powszechnej w Jabłonnie, był wieloletni jej nauczyciel pan Jakub Winczakiewicz, później pan Michał Sękowski i pani Irena Lisowska. W roku 1944 na skutek działań wojennych, budynek szkolny został praktycznie całkowicie zniszczony, co zmusiło do przerwania nauki.
Jednakże już w roku szkolnym 1945/46 dzięki wysiłkom p. Anieli Zakrzewskiej, została wznowiona działalnoś szkoły w budynku uporządkowanym i częściowo wyremontowanym staraniem mieszkańców. Zły stan budynku zmuszał do corocznych remontów i modernizacji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje dokonana, przy dużym wsparciu ówczesnego kierownika Polskiego Radia Stanisława Kmiecika, we wrześniu 1948 roku radiofonizacja szkoły, dzięki czemu uczniowie mogli korzystać z nadawanych przez radio audycji edukacyjnych. Wobec ciągłego wzrostu liczby uczniów niezbędna była budowa nowego budynku szkolnego. Została ona rozpoczęta pod koniec listopada 1949 roku dzięki staraniom kierownika szkoły pana Władysława Gayera i przy znacznym zaangażowaniu mieszkańców Jabłonny. Władze nie uznały jej jednak za zadanie priorytetowe, co spowodowało jej przerwanie. Dopiero w czerwcu 1952 roku sprowadzona Komisja Wydziału Oświaty uznała, że stary budynek nie nadaje się do dalszej eksploatacji i złożyła wniosek o umieszczenie budowy w planie 6-letnim. Szybko przygotowano nową dokumentację budowy.
Staraniem ks. Józefa Abramowicza oraz Komitetu Rodzicielskiego prace zostały rozpoczęte 15 maja 1953 roku. Nowo wybudowany obiekt szkolny został oddany do użytku w dniu 29 stycznia 1955 roku. Na ówczesne czasy miał dobry standard: posiadał 11 izb lekcyjnych, 14 izb pomocniczych, centralne ogrzewanie, bieżącą wodę i kanalizację. Stary budynek szkolny został po gruntownej przebudowie przeznaczony na mieszkania nauczycielskie.
Dnia 1 września 1974 roku Kuratorium Oświaty i wychowania powołało Zbiorczą Szkołę Gminną w Jabłonnie. Został doń przyłączony punkt filialny z klasami I - IV w Skierdach, podczas gdy uczniowie klas V - VIII dojeżdżali do Jabłonny. W roku szkolnym 1974/75 rozpoczęło pracę w wypożyczonych przez szkołę pomieszczeniach przedszkole. W tym też okresie patronat nad szkołą przejęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jabłonnie polegający m.in. na nieodpłatnym dostarczaniu mleka dla dzieci oraz udzielaniu funduszów na zakup pomocy naukowych.
Na mocy zarządzenia z 30 listopada 1982 roku do obwodu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jabłonnie włączono wsie: Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Trzciany, Janówek II, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska oraz część Choszczówki. We wrześniu 1983 roku zgłoszono inicjatywę nadania szkole imienia Księcia Józefa Poniatowskiego, jako postaci związanej z historią Jabłonny. Mimo entuzjazmu mieszkańców, Kuratorium Oświaty i Wychowania nie wyraziło zgody na nadanie imienia motywując odmowę istnieniem na terenie Warszawy szkoły noszącej to imię (Liceum Ogólnokształcące Nr 5). Równocześnie przez cały czas modernizowano szkołę, wyposażano ją w sprzęt i pomoce naukowe. W maju 1989 roku dyrektor szkoły Włodzimierz Kowalik przedstawił Komitetowi Rodzicielskiemu projekt rozbudowy szkoły o 9 sal lekcyjnych, dwa mieszkania dla nauczycieli, pomieszczenia biblioteki i czytelni. Po zaakceptowaniu planu przystąpiono energicznie do prac, które przeprowadzono w latach 1991 - 1992. Było to możliwe m.in. dzięki przejęciu przez Gminę zadań w zakresu oświaty.
                                                                    
Dnia 9 listopada 1996 roku w obecności J.E. ks. bp Zbigniewa Kraszewskiego szkoła otrzymała imię Armii Krajowej. Wręczono sztandar ufundowany i ofiarowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel. W dokumentach zapisano: "W dniu 9 listopada 1996 roku, przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w 54 rocznicę utworzenia Armii Krajowej, w okresie istnienia niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej, w celu: - utrwalenia etosu działań niepodległościowych, - zachowania pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939 - 1945, na wniosek VII Kampanii II Batalionu AK rejonu Jabłonna, nadaje się Szkole Podstawowej W Jabłonnie imię Armii Krajowej, oraz przekazuje się Sztandar ufundowany i ofiarowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel." Poświęcenia sztandaru szkoły dokonał ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski, podczas uroczystej mszy w kościele parafialnym w Jabłonnie. Odsłonięcia szkolnej tablicy pamiątkowe dokonali: dyrektor szkoły - p. Włodzimierz Kowalik, vice dyrektor szkoły - p. Wiesław Kukla, przedstawiciel AK środowiska Jabłonna - p. Edmund Kuklewski, ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski, przedstawicielka rady pedagogicznej - p. Teresa Jarkowska - Słupek, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej - p. Elżbieta Kiełbasińska, Wójt Gminy Jabłona - p. Jerzy Łuba.