Bal karnawałowy dla kl. I-VI

Klasy 1 - 3 pierwsza tura: 9.30 - 11.30

Klasy 1 - 3 druga tura: 12.00 - 14.00

Klasy IV - VI od godziny 14.30 do godz. 16.30