Regulamin świetlicy szkolnej

  1. Świetlica jest czynna od 7.00 do 18.00
  2. W świetlicy przebywają uczniowie klas 0-6, których rodzice pracują oraz wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym lub oczekujący na zajęcia dodatkowe
  3. Rodzic (prawny opiekun) zapisujący dziecko do świetlicy jest zobowiązany dokładnie wypełnić kartę zgłoszenia (zał. 1)
  4. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek osobiście odebrać dziecko od nauczyciela świetlicy
  5. Dzieci wychodzą ze świetlicy tylko z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub osobami wskazanymi w karcie zgłoszenia lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
  6. W sytuacji, kiedy dziecko nie zostanie na czas odebrane ze świetlicy tj. do 1800, wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem
  7. W przypadku, gdy uczeń będzie nagminnie pozostawał w świetlicy po godzinie 1800, wychowawca ma prawo powiadomić policję z dalszymi konsekwencjami
  8. Dziecko powinno w miarę swoich możliwości uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy
  9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani do stosowania się do uwag i wskazówek wychowawców oraz przestrzegania określonych zasad , dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy