Komunikat w związku z planowaną akcją strajkową w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

 

W placówce odbyło się referendum wśród nauczycieli w sprawie przeprowadzenia akcji strajkowej.

Większość nauczycieli podjęło decyzję o poparciu akcji. W związku z tym od poniedziałku 8 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej najprawdopodobniej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

W trakcie akcji strajkowej zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o zapewnienie swoim dzieciom opieki. Rodzicom dzieci  do lat 8 uczęszczających do szkoły, w której odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie prowadzonej akcji strajkowej placówka nie będzie zapewniała posiłków.

W chwili obecnej związki zawodowe pozostają w sporze zbiorowym i prowadzą rozmowy z rządem.                  

Od poniedziałku 8 kwietnia 2019 roku na stronie szkoły, każdego dnia do godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówce. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny.

 

Jolanta Braun

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Armii Krajowej w Jabłonnie